ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Cestovná agentúra SPIRIT Travel s.r.o. k osobným údajom klientov pristupuje zodpovedne a dodržiava pravidlá stanovené platnou európskou legislatívou, čím primerane chráni osobné údaje svojich klientov.
Podľa uvedeného Nariadenia Vás týmto informujeme o nasledovných skutočnostiach:

1) Prevádzkovateľ osobných údajov:

Cestovná agentúra SPIRIT Travel s.r.o. je spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, so sídlom Gróner 3739/46, Bardejov, 085 01, IČO: 36712094, zapísaná v OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 18092/P, s prevádzkou na Radničnom námestí 25, Bardejov, 085 01 (ďalej len „Spoločnosť“)

2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Adresa na zasielanie písomností: Radničné námestie 25, Bardejov, 085 01

Telefonický kontakt: +421 54 472 62 73, 0911 142 575

Emailový kontakt: spirit@spirit-travel.sk

webové sídlo: www.spirit-travel.sk

3) Účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov:

Spoločnosť SPIRIT Travel s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 • Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je sprostredkovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstarávaní zájazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovania prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov na účel vedenia účtovnej agendy a archivácie. Právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom.
 • Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.
 • Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely - zasielanie newsletterov a špeciálnych ponúk. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.
 • Spracúvanie osobných údajov návštevníkov fanúšikovskej stránky na Facebooku a Instagrame. Súhlas poskytujú dotknuté osoby prostredníctvom využívania platformy Facebook a Instagram, ktorý je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný. Podrobnejšie informácie: https://www.facebook.com/about/privacy/update

4) Kategórie dotknutých osobných údajov:

a) vyhľadávanie na webe

- lokalita

- IP adresa

- operačný systém

- prehliadač

- príchodová stránka/priama návšteva

b) objednanie zájazdu

- lokalita

- IP adresa

- meno a priezvisko

- e-mailová adresa

- telefón

- meno a priezvisko objednávateľa a cestujúcich

- dátumy narodenia účastníkov

- adresy bydliska účastníkov

c) údaje, ktoré môžu byť dožiadané

- štátne občianstvo cestujúcich

- číslo pasu/ID karty

- sken pasu (vybanie vstupných víz)

- obmedzenia pre nástup a výstup z dopravného prostriedku

- požiadavky na špeciálne vybavenie ubytovacieho zariadenia

- požiadavky na dietetickú stravu počas prepravy a pobytu

- požiadavky na asistenciu

- iné zdravotné obmedzenia cestujúcich

- rodné číslo (vybavenie víz)

- údaje o bankovom účte (vratky, preplatky, reklamácie, identifikácia platby)

- údaje o poskytnutom ošetrení a zdravotnom stave pre potreby likvidácie poistnej udalosti, resp. uzatvorenie poistnej zmluvy

- fotografie cestujúcich (vybavenie vstupných víz)

d) pre potreby marketingových aktivít

- informácie o navštívenej krajine, rozsahu služieb, termíne, cene

5) Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom požadovaných služieb cestovného ruchu - dopravcovia, partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb a poskytovatelia objednaných doplnkových služieb cestovného ruchu.

6) Prenos osobných údajov do 3. krajín:

K prenosu osobných údajov do tretích krajín dochádza, vždy len v nevyhnutnom rozsahu, v prípade možnosti v šífrovanej podobe pri zachovaní podmienok GDPR.

7) Doba uchovávania osobných údajov

Podľa účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Minimálne však na dobu 2 roky od využitia zakúpenej služby alebo uskutočnenia zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.

8) Práva dotknutej osoby:

 • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
 • právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splnené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a to na účel marketingu,
 • právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajoch a to bezodkladne po ich zmene.

9) Informácie o zdroji osobných údajov:

Všetky osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby poskytuje samotný klient pri objednávaní služby, resp. uzatváraní zmluvného vzťahu vo vlastnom mene, alebo ako písomne poverený zástupca.

 

Platné od 25.5.2018