Obchodné podmienky

Cestová agentúra SPIRIT Travel s.r.o. /ďalej len CA SPIRIT/ je autorizovaným predajcom zájazdov renomovaných cestovných kancelárii /ďalej len CK/, s ktorými je v riadnom zmluvnom vzťahu. Všetky CK, ktoré ponúkame sú poistené voči úpadku – insolventnosti, podľa platného zákona č. 281/2001 Z.z. Ceny zájazdov sú stanovené CK a CA SPIRIT ich nijako nenavyšuje.

 

Objednávka

Po zaslaní objednávkového formulára, Vám na Vami zadaný e-mail pošleme v čo najkratšom čase informáciu o tom, či je vybraný zájazd voľný a dokedy je pre Vás zarezervovaný. Mail tiež bude obsahovať informáciu o správnosti výpočtu ceny; o potrebnej úhrade zálohy príp. celej sumy, ak je zájazd poriadaný v dobe kratšej ako 35 dní; číslo účtu; variabilný symbol. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA SPIRIT nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Prílohu e-mailu tvorí aj Zmluva o obstarní zájazdu a Všeobecné zmluvné podmienky CK, ktorá zájazd organizuje. Klient vyhlasuje, že vyplnením a odoslaním záväznej objednávky udeľuje CA SPIRIT v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov. Klient udeľuje svoj súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie zájazdu a pre interné potreby CA SPIRIT. Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na uvedené účely udeľuje klient dobrovoľne na dobu neurčitú.

 

Uzatvorenie zmluvy

V prípade, že ste sa 100% rozhodli vycestovať, pošlete nám vyplnenú a podpísanú Zmluvu o obstaraní zájazdu e-mailom alebo na faxové číslo 054 – 472 62 73. Zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť /okrem mena, priezviska, adresy trvalého bydliska, tel. čísla, dátumu narodenia/ v žiadnej časti Zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorá mu bude sprístupnená vo formáte určenom na tlač a musí zachovať jej stav. Zákazník zodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť osobných údajov. Cestovná zmluva sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

CK SPIRIT je zmluvným partnerom pre uzatváranie komplexného cestovného poistenia Allianz – Slovenskej poisťovne a.s. Výška cestovného poistenia je doplnkovou službou pre klienta, ktorú Vám radi sprostredkujeme. Poistná zmluva Vám bude zaslaná e-mailom a je potrebné si ju vziať na zájazd spolu so Zmluvou o obstaraní zájazdu.

 

Poistné sumy a limity plnenia

V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovateľ na jedného poisteného (ak nie je ďalej uvedené inak) poistné plnenie do výšky týchto poistných súm:

 

a) z poistenia liečebných nákladov v zahraničí (okrem zubného ošetrenia)

3 200 000 Sk/ 106 220,54 EUR*

· na akútne zubné ošetrenie

5 000 Sk/ 165,97 EUR*

· na transport chorého

bez obmedzenia

· na prepravu a ubytovanie osoby blízkej v prípade hospitalizácie poisteného

3 000 Sk/ 1 deň (max. do výšky 30 000 Sk)/ 99,58 EUR*/ 1 deň (max. do výšky 995,82 EUR*)

· na prepravu neplnoletých osôb doprevádzaných hospitalizovanou osobou

30 000 Sk/ 995,82 EUR*

· náklady spojené s obstaraním alebo opravou dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok

5 000 Sk/ 165,97 EUR*

· liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu

1 500 000 Sk/49 790,88 EUR*

b) z úrazového poistenia:


· v prípade smrti úrazom (neplatí pre osoby staršie ako 70 rokov )

100 000 Sk/ 3 319,39 EUR*

· v prípade trvalých následkov úrazu

200 000 Sk/ 6 638,78 EUR*

· na denné odškodné za hospitalizáciu počas dovolenky

300 Sk/ deň (max. 15 dní)/ 9,958 EUR*/ deň (max. 15 dní)

c) z poistenia batožiny, cenností, elektronických a optických prístrojov a športového náradia:

· na všetky škody na batožinách jedného poisteného / na jednej veci

20 000 Sk/ 10 000 Sk/ 663,88 EUR*/ 331,94 EUR*

· na všetky škody na cennostiach/ na jednu cennosť

10 000 Sk/ 5 000 Sk/ 331,94 EUR*/ 165,97 EUR*

· na všetky škody na elektronických alebo optických prístrojoch/ na jeden elektronický alebo optický prístroj s príslušenstvom

10 000 Sk/ 5 000 Sk/ 331,94 EUR*/ 165,97 EUR*

· na všetky škody na športovom náradí/ na jedno športové náradie alebo súpravu

10 000 Sk/ 5 000 Sk/ 331,94 EUR*/ 165,97 EUR*

· na všetky škody spôsobené na batožine vlámaním do auta

10 000 Sk/ 331,94 EUR*

Maximálny limit plnenia z poistenia batožiny, cenností, elektronických a optických prístrojov a športového náradia pre všetky veci (v zmysle definícií vo VPP) je 20 000 Sk/ 663,88 EUR*

d) z poistenia zodpovednosti za škodu na jednu poistnú udalosť pri škode:

· na živote a zdraví

2 000 000 Sk/ 66 387,84 EUR*

· na veci

1 000 000 Sk/ 33 193,92 EUR*

e) z doplnkových asistenčných služieb:

· na právnu pomoc

35 000 Sk/ 1 161,79 EUR*

· na základnú technickú pomoc pri škode na majetku v mieste bydliska poisteného

5 000 Sk/ 165,97 EUR*

· pomoc pri strate alebo odcudzení dokladov

10 000 Sk/ 331,94 EUR*

· pomoc pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 24 h

2 000 Sk/ 66,39 EUR*

· pomoc pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou o viac ako 48 h

2 000 Sk/ 66,39 EUR*

f) z poistenia stornovacích poplatkov a predčasného návratu:

· storno zájazdu na osobu/ jednu poistnú udalosť

30 000 Sk/ 90 000 Sk/ 995,82 EUR*/ 2 987,45 EUR*

· predčasný návrat na jednu poistenú osobu / jednu poistnú udalosť

10 000 Sk/ 30 000 Sk 331,94 EUR*/ 995,82 EUR*

g) z poistenia meškania letu alebo dopravného prostriedku:

· meškanie letu

nedojednáva sa

· meškanie dopravného prostriedku o viac ako 3 hod

500 Sk/ 16,60 EUR*

Územná platnosť poistenia

zónu A sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území:
Albánska, Alžírska, Andory, Belgicka, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Čiernej Hory, Dánska, Egypta, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Izraela, Libanonu, Líbye, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Macedónska, Maďarska, Malty, Maroka, Moldavska, Monaka, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska (vrátane Azorských ostrovov a Madeiry), Rakúska, Rumunska, Ruska (európ.časť), San Marina,Slovinska, Srbska, Sýrie, Španielska (vrátane Baleárskych a Kanárskych ostrovov), Švajčiarska, Švédska, Talianska, Tunisu, Turecka, Ukrajiny, Vatikánu a Veľkej Británie,

zónu B sa vzťahuje na poistné udalosti ktoré nastali na území:
všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky,

zónu C sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území:
Slovenskej republiky.,

Základné sadzby poistného:

Tarifa

poistné – zóna A

poistné – zóna B

poistné –
zóna C (SR)

KC (základné)

1,400 EUR

2,100 EUR

0,400 EUR

KCL (zimné športy)

1,800 EUR

2,900 EUR

nie je možné dojednať*

KCHL (KC – zimné športy s pripoistením HS)

nie je možné dojednať*

nie je možné dojednať*

1,200 EUR

 

*v prípade záujmu klienta je možné dojednať v rámci individuálneho poistenia – pozri Smernica 3RC/2.0/SM/44/P


Poistenie storna

(% z ceny zájazdu, alebo cestovného lístka)

2,65%

 

1. Poistenie stornovacích poplatkov je v zmysle VPP-CP platné, len ak bola poistná zmluva uzatvorená najneskôr do 24 hodín od zaplatenia prvej zálohy za zájazd, alebo celkovej ceny za zájazd, podľa toho, čo nastalo skôr.

2 Pre osoby po dovŕšení 71. roku života nie je možné dojednať tarifu KCL a KCHL.

3. Pri úrazovom poistení sa poistenie nevzťahuje na úraz, ktorý spôsobí smrť poistenej osoby staršej ako 70 rokov.

4. Poistenie v rámci tarifu KCL nie je možné dojednať pre zónu C, t.j. na Slovensku

5. Pripoistenie nákladov na záchrannú činnosť HS je možné v rámci KCP-CP dojednať len pre zónu C (SR)

Cestovné doklady

Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore. Občania ostatných štátov sú povinní overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do destinácie, prípadne štátu. Prípadné vízové formality si musia cestujúci zaistiť sami ešte pred vycestovaním.

Pre rôzne destinácie je stanovená rôzna lehota, po ktorú musí byť cestovný pas platný ešte po návrate z destinácie. Pri väčšine destinácií je potrebná platnosť 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke www.mzv.sk - MZV Slovenskej republiky. Cestujúci je povinný pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do destinácie, vrátane situácie v destinácii, prípadne v štáte. Za prípadné neudelenie víza cestujúcemu, prípadne spomenuté neoverenie, nenesie CA SPIRIT žiadnu zodpovednosť.

Potrebné doklady ako voucher, letenky a pod. obdrží zákazník od CA SPIRIT. Doklady sú doručené cca. týždeň pred odchodom. V niektorých prípadoch budú letenky a voucher odovzdané až priamo na letisku. O tejto skutočnosti je zákazník oboznámený v pokynoch.

Reklamácie

Prípadné reklamácie môže klient zaslať na e-mail spirit@spirit-travel.sk alebo poštou na adresu CA SPIRIT, prípadne priamo na adresu CK, ktorá zájazd organizovala. Reklamácia zaslaná CA SPIRIT bude následne zaslaná CK, ktorá zájazd organizovala. CK je povinná sa k reklamácii vyjadriť do času stanoveného podľa zákona. Na reklamácie sa vzťahujú Všeobecné zmluvné podmienky CK.