Občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu okrem náhradného cestovného dokladu.

Cestovný pas Slovenskej republiky sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta. Maloletým občanom Slovenskej republiky vo veku do 6 rokov sa vydávajú cestovné pasy s časovou platnosťou na 2 roky, deťom vo veku od 6 do 16 rokov s platnosťou na 5 rokov a slovenským občanom starším ako 16 rokov s platnosťou na 10 rokov. Ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

 

Druhy cestovných dokladov:

a) cestovný pas
b) diplomatický pas
c) služobný pas
d) náhradný cestovný doklad
e) cestovný doklad cudzinca
f) náhradný cestovný doklad Európskej únie
g) iný doklad – napríklad občiansky preukaz

 

Občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska a Albánska.

Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu.
Do všetkých krajín Európskej únie možno cestovať s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom.

 

Ak Vám bol cestovný doklad odcudzený, veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.
K žiadosti  je v prípade potreby doložiť dve farebné fotografie pasového formátu a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). Náhradný cestovný doklad, ktorý sa vydáva ako náhrada za odcudzený cestovný pas, občiansky preukaz, žiadateľ prikladá aj doklad od miestnej polície potvrdzujúci túto skutočnosť.
 

 

Ak do zahraničia cestuje maloleté dieťa v sprievode cudzej osoby, odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu).